Lasercat využívá osobní údaje zákazníků jen výhradně v míře nutné pro zpracování, doručení a zaúčtování objednávek. Údaje jsou předávány jen doručovacím společnostem a firmě odpovědné za zpracování účetnictví. Přesto je naší povinností uspokojit úřednického šimla a zveřejnit na stránkách níže uvedený elaborát.

Pravidla ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zdeněk Benda, IČ: 68233256, s místem podnikání Probluz 57, 503 16 Dolní Přím (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce:
adresa: Probluz 57, 503 16 Dolní Přím
email: [email protected]
telefon: +420 608 768 203
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje, kategorie a druh zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  • jméno a příjmení
  • doručovací adresa
  • fakturační adresu
  • e-mail

telefonní číslo

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do jiné země nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektů údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • o právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • o právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • o právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • o právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k údajům je chráněn heslem.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito pravidly souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
3. Správce je oprávněn tato pravidla změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Zdeněk Benda